Integritetspolicyför Kampaay

Kampaaysamlar in vissa personuppgifter från sina användare.

Dethär dokumentet kan skrivas ut som referens genom att använda kommandot förutskrift i inställningarna i vilken webbläsare som helst.

Sammanfattning av policyn

Personuppgifter sombehandlas för följande ändamål och med hjälp av följande tjänster:

○      Reklam

■      LinkedIn-annonser
Personuppgifter: Tracker; användningsdata

○      Analyser

■      Google Analytics med anonymiserad IP, HubSpot Analytics, Google Analytics,Matomo, Google Ads konverteringsspårning och Facebook Ads konverteringsspårning(Facebook pixel)
Personuppgifter: Personuppgifter: Spårare;Användningsuppgifter

■      Funktioner för reklamrapportering i Google Analytics
Personuppgifter: Personuppgifter: Tracker; unikaenhetsidentifierare för annonsering (t.ex. Google Advertiser ID eller IDFA);olika typer av uppgifter som anges i tjänstens sekretesspolicy.

■      Användar-ID-förlängning för Google Analytics
Personuppgifter: Tracker

○      Testning av innehållets prestanda och funktioner (A/B-testning)

■      Zoho PageSense

○      Visning av innehåll från externa plattformar

■      Google Fonts, Video Vimeo och YouTube video widget
Personuppgifter: Tracker; Användningsdata

○      Hantering av betalningar

■      Stripe
Personuppgifter: Tracker; olika typer av uppgifter somanges i tjänstens sekretesspolicy.

○      Hosting och backend-infrastruktur

■      Amazon Web Services (AWS)
Personuppgifter: olika typer av uppgifter som anges itjänstens sekretesspolicy.

○      Övervakning av infrastrukturen

■      Sentry
Personuppgifter: olika typer av uppgifter som anges itjänstens sekretesspolicy.

■      LogRocket
Personuppgifter: Tracker; Användningsdata

○      Hantera kontakter och skicka meddelanden

■      HubSpot Email
Personuppgifter: e-postadress; Användningsuppgifter

○      Plattformstjänster och hosting

■      Webflow
Personuppgifter: Personuppgifter: Tracker;Användningsdata; olika typer av data enligt tjänstens sekretesspolicy.

○      Registrering och autentisering

■      Auth0
Personuppgifter: e-postadress, förnamn, efternamn,lösenord, bild, Tracker, olika typer av uppgifter som anges i tjänstenssekretesspolicy.

○      Remarketing och beteendemässig inriktning

■      Facebook Remarketing och LinkedIn Website Retargeting
Personuppgifter: Tracker; användningsdata

○      Hantering av taggar

■      Google Tag Manager
Personuppgifter: Spårare

○      Optimering och distribution av trafik

■      Cloudflare
Personuppgifter: Tracker; olika typer av uppgifter somanges i tjänstens sekretesspolicy.

○      Hantering av användardatabaser

■      Intercom
Personuppgifter: Uppgifter som kommuniceras vidanvändning av tjänsten; e-postadress; Tracker; Universally Unique Identifier(UUID); Användningsuppgifter; olika typer av uppgifter som anges i tjänstenssekretesspolicy.

■      HubSpot CRM
Personuppgifter: företagsnamn; land; nuvarande stad;e-postadress; förnamn; efternamn; telefonnummer; fysisk adress; yrke;köphistorik; Tracker; användningsuppgifter; olika typer av uppgifter som angesi tjänstens sekretesspolicy.

■      HubSpot Lead Management
Personuppgifter: företagsnamn; land; e-postadress;förnamn; efternamn; telefonnummer; yrke; Tracker; användningsuppgifter; olikatyper av uppgifter enligt tjänstens sekretesspolicy.

Information om att väljabort intressebaserad reklam

Utöver deopt-out-funktioner som tillhandahålls av någon av de tjänster som anges i dettadokument kan användarna följa de instruktioner som tillhandahålls av YourOnlineChoices (EU), Network Advertising Initiative (USA) och Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI (Japan)eller andra liknande initiativ. Sådana initiativ gör det möjligt för användarnaatt välja sina spårningspreferenser för de flesta av annonsverktygen. Ägarenrekommenderar därför att användarna använder sig av dessa resurser utöver deninformation som ges i detta dokument.

DigitalAdvertising Alliance erbjuder en applikation kallad AppChoices som hjälper användarna att kontrolleraintressebaserad reklam i mobilappar.

Användare kan också välja bort vissa annonsfunktioner genom tillämpligaenhetsinställningar, t.ex. enhetsinställningar för annonsering förmobiltelefoner eller annonsinställningar i allmänhet.

Kontaktuppgifter

Ägare och personuppgiftsansvarig
Kampaay Nordics AB - Hammarby allé 112, 120 65 Stockholm, Sweden - VAT 559283-3650

Ett kontaktmejl till ägaren:info@kampaay.com

Fullständig policy

Ägare ochpersonuppgiftsansvarig

Kampaay Nordics AB - Hammarby allé 112, 120 65 Stockholm, Sweden - VAT 559283-3650

E-postadress till ägaren: info@kampaay.com

Typer av insamladeuppgifter

Bland de typer av personuppgifter som Kampaay samlar in, själv eller viatredje part, finns följande: e-postadress, spårare, användningsdata,universellt unik identifierare (UUID), uppgifter som kommuniceras vidanvändning av tjänsten, lösenord, förnamn, efternamn, bild, telefonnummer,yrke, nuvarande stad, företagsnamn, fysisk adress, köphistorik, land, unikaenhetsidentifierare för annonsering (t.ex. Google Annonsör-ID eller IDFA).

Fullständig information om varje typ av insamlade personuppgifter finns ide särskilda avsnitten i denna sekretesspolicy eller i specifikaförklaringstexter som visas före insamlingen av uppgifter.

Personuppgifter kan lämnas frivilligt av användaren eller, när det gälleranvändningsuppgifter, samlas in automatiskt när Kampaay används.

Om inget annat anges är alla uppgifter som Kampaay begär obligatoriska ochom du inte lämnar dessa uppgifter kan det göra det omöjligt för Kampaay atttillhandahålla sina tjänster. I de fall Kampaay uttryckligen anger att vissauppgifter inte är obligatoriska kan användaren fritt välja att inte lämna dessauppgifter utan att det får konsekvenser för tjänstens tillgänglighet ellerfunktion.

Användare som är osäkra på vilka personuppgifter som är obligatoriska ärvälkomna att kontakta ägaren.

All användning av cookies - eller andra spårningsverktyg - av Kampaay ellerav ägare till tredjepartstjänster som används av Kampaay tjänar syftet atttillhandahålla den tjänst som användaren behöver, utöver alla andra syften sombeskrivs i detta dokument och i cookiepolicyn, om den finns tillgänglig.

Användarna är ansvariga för alla personuppgifter från tredje part somerhålls, publiceras eller delas via Kampaay och bekräftar att de har tredjepartens samtycke till att tillhandahålla uppgifterna till ägaren.

Behandlingssätt och platsför behandling av uppgifterna

Metoder för bearbetning

Ägarenvidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst,avslöjande, ändring eller obehörig förstörelse av uppgifterna.

Databehandlingensker med hjälp av datorer och/eller IT-verktyg, enligt organisatoriskaförfaranden och metoder som är strikt relaterade till de angivna syftena.Förutom ägaren kan uppgifterna i vissa fall vara tillgängliga för vissa typerav ansvariga personer som är involverade i Kampaays verksamhet (administration,försäljning, marknadsföring, juridik, systemadministration) eller externaparter (t.ex. tredjepartsleverantörer av tekniska tjänster, brevbärare,webbhotell, IT-företag, kommunikationsbyråer) som vid behov utses av ägaren sompersonuppgiftsbiträden. En uppdaterad förteckning över dessa parter kan när somhelst begäras av ägaren.

Rättslig grund förbehandlingen

Ägarenkan behandla personuppgifter om användare om något av följande gäller:

●       Användarna har gett sitt samtycke för ett eller flera specifika ändamål.Observera: Enligt vissa lagar kan ägaren tillåtas behandla personuppgiftertills användaren motsätter sig sådan behandling ("opt-out"), utan attbehöva förlita sig på samtycke eller någon annan av följande rättsliga grunder.Detta gäller dock inte om behandlingen av personuppgifter omfattas av europeiskdataskyddslagstiftning;

●      tillhandahållandet avuppgifter är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med användaren och/eller föreventuella förpliktelser före avtalstillfället;

●      Behandlingen är nödvändigför att uppfylla en rättslig förpliktelse som ägaren är skyldig att uppfylla;

●      Behandlingen är relateradtill en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet avoffentlig makt som ägaren har fått;

●      Behandlingen är nödvändigför att tillgodose ägarens eller en tredje parts legitima intressen.

Ägaren hjälper gärna till att klargöra den specifika rättsliga grunden somgäller för behandlingen, särskilt om tillhandahållandet av personuppgifter ärett lagstadgat eller avtalsmässigt krav, eller ett krav som är nödvändigt föratt ingå ett avtal.

Plats

Uppgifternabehandlas på Ägarens kontor och på alla andra platser där de parter som ärinvolverade i behandlingen finns.

 

Beroendepå var användaren befinner sig kan dataöverföringar innebära att användarensuppgifter överförs till ett annat land än användarens eget. För att få reda påmer om platsen för behandling av sådana överförda uppgifter kan användarnakontrollera avsnittet med information om behandlingen av personuppgifter.

Användarna har också rätt att få information om den rättsliga grunden föröverföring av uppgifter till ett land utanför EU eller till en internationellorganisation som regleras av internationell offentlig rätt eller som inrättatsav två eller flera länder, t.ex. FN, och om de säkerhetsåtgärder som ägarenvidtar för att skydda deras uppgifter.

 

Om en sådan överföring äger rum kan användarna ta reda på mer genom attkontrollera de relevanta avsnitten i detta dokument eller fråga ägaren medhjälp av den information som anges i avsnittet Kontakt.

Hållbarhetstid

Personuppgifterska behandlas och lagras så länge som krävs för det syfte för vilket de harsamlats in.

Detta gäller:

●       Personuppgifter som samlas in för ändamål som rör fullgörandet av ett avtalmellan Ägaren och Användaren ska bevaras tills avtalet har fullgjorts fullt ut.

●      Personuppgifter som samlasin för ägarens legitima intressen ska sparas så länge som krävs för attuppfylla dessa syften. Användare kan hitta specifik information om ägarenslegitima intressen i de relevanta avsnitten i detta dokument eller genom attkontakta ägaren.

Ägaren kan tillåtas behålla personuppgifter under en längre period omanvändaren har gett sitt samtycke till sådan behandling, så länge som samtycketinte har återkallats. Ägaren kan dessutom vara skyldig att behållapersonuppgifter under en längre tid när det krävs för att fullgöra en rättsligskyldighet eller på order av en myndighet.

 

När lagringsperioden löper ut ska personuppgifterna raderas. Därför kanrätten till tillgång, rätten till radering, rätten till rättelse och rättentill dataportabilitet inte verkställas efter det att lagringsperioden har löptut.

Ändamålen med behandlingen

Uppgifterna om användaren samlas in för att ägaren ska kunna tillhandahållasin tjänst, uppfylla sina rättsliga skyldigheter, svara på begäran omverkställighet, skydda sina rättigheter och intressen (eller användarnas ellertredje parters), upptäcka skadlig eller bedräglig verksamhet samt följande:Hantering av användardatabaser, analys, tagghantering, övervakning av infrastruktur,registrering och autentisering, hantering av betalningar, hantering avkontakter och sändning av meddelanden, annonsering, remarketing ochbeteendemässig inriktning, testning av innehållsprestanda och funktioner(A/B-testning), plattformstjänster och hosting, visning av innehåll frånexterna plattformar, optimering och distribution av trafik samt hosting ochbackend-infrastruktur.

För specifik information om de personuppgifter som används för varje syftekan användaren se avsnittet "Detaljerad information om behandlingen avpersonuppgifter".

Detaljerad information ombehandlingen av personuppgifter

Personuppgifter samlas in för följande ändamål och med hjälp av följandetjänster:

●      Reklam
Denna typ av tjänst gör det möjligt att användaanvändardata för reklamkommunikation. Dessa meddelanden visas i form av bannersoch andra annonser på Kampaay, eventuellt baserat på användarens intressen.
Detta innebär inte att alla personuppgifter används för detta ändamål.Information och användningsvillkor visas nedan.
Vissa av de tjänster som anges nedan kan använda spårare för att identifieraanvändare eller de kan använda beteendemässig retargeting, dvs. visa annonsersom är skräddarsydda för användarens intressen och beteende, inklusive annonsersom upptäcks utanför Kampaay. Mer information finns i sekretesspolicyn för deberörda tjänsterna.
Tjänster av det här slaget erbjuder vanligtvis möjligheten att välja bort sådanspårning. Utöver de opt-out-funktioner som erbjuds av någon av nedanståendetjänster kan Användarna få mer information om hur de generellt kan välja bortintressebaserad annonsering i det särskilda avsnittet "Hur man väljer bortintressebaserad annonsering" i detta dokument.
LinkedIn Ads(LinkedIn Ireland Unlimited Company)
LinkedIn Ads är en annonseringstjänst som tillhandahållsav LinkedIn Ireland Unlimited Company.
Personuppgifter som behandlas: Bearbetade personuppgifter: Tracker;Användningsdata.
Bearbetningsställe: LinkedIn: Behandling av personuppgifter: Tracker;Användningsdata: Irland - Privacy Policy - Opt out.

●      Analys
Tjänsterna i detta avsnitt gör det möjligt för ägaren attövervaka och analysera webbtrafiken och kan användas för att hålla reda påanvändarens beteende.
Google Analyticsmed anonymiserad IP (Google Ireland Limited)
Google Analytics är en webbanalystjänst somtillhandahålls av Google Ireland Limited ("Google"). Google använderde insamlade uppgifterna för att spåra och undersöka användningen av Kampaay,utarbeta rapporter om verksamheten och dela dem med andra Google-tjänster.
Google kan använda de insamlade uppgifterna för att kontextualisera och anpassaannonserna i sitt eget annonsnätverk.
Denna integrering av Google Analytics anonymiserar din IP-adress. Den fungerargenom att förkorta användarnas IP-adresser i EU:s medlemsstater eller i andraavtalsslutande stater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.Endast i undantagsfall skickas hela IP-adressen till en Google-server ochförkortas inom USA.
Personuppgifter som behandlas: Tracker; användningsdata.
Bearbetningsplats: Google: Irland - Privacy Policy -Opt Out.
HubSpot Analytics(HubSpot, Inc.)
HubSpot Analytics är en analystjänst som tillhandahållsav HubSpot, Inc.
Behandlade personuppgifter: Personuppgifter:: Personuppgifter som behandlas avHubSpot, Inc: Tracker; Användningsdata.
Plats för behandling: USA - Privacy Policy -Opt Out .
Google Analytics(Google Ireland Limited)
Google Analytics är en webbanalystjänst somtillhandahålls av Google Ireland Limited ("Google"). Google använderde insamlade uppgifterna för att spåra och undersöka användningen av Kampaay,för att förbereda rapporter om sina aktiviteter och dela dem med andraGoogle-tjänster.Google kan använda de insamlade uppgifterna för attkontextualisera och personifiera annonserna i sitt egetannonsnätverk.Personuppgifter som behandlas: Spårare;Användningsdata.Behandlingsplats: Irland – Integritetspolicy – Välj bort.Matomo(Kampaay)Matomo är en analysprogramvara som används av Kampaay för attanalysera data direkt utan hjälp av tredje part.Personuppgifter som behandlas:Spårare; Användningsdata.Google Ads konverteringsspårning (Google IrelandLimited)Google Ads konverteringsspårning är en analystjänst som tillhandahållsav Google Ireland Limited och som kopplar samman data från Google Adsannonsnätverk med åtgärder som utförs på Kampaay.Personuppgifter som behandlas:Spårare; Användningsdata.Behandlingsplats: Irland – Integritetspolicy.GoogleAnalytics Annonseringsrapporteringsfunktioner (Google Ireland Limited)GoogleAnalytics på Kampaay har aktiverat Rapporteringsfunktioner för annonsering, somsamlar in ytterligare information från DoubleClick-aktiviteten(cookie-aktiviteten) och från enhets-ID-annonser (appaktiviteten).


Det gör detmöjligt för ägaren att analysera specifika beteende- och intressedata(trafikdata och data om användarnas interaktion med annonser) och, om det äraktiverat, demografiska data (information om ålder och kön). Användare kanvälja bort Googles användning av cookies genom att besöka Googles Inställningar för annonser.
Behandlade personuppgifter: Tracker; unika enhetsidentifierare för annonsering(till exempel Google Advertiser ID eller IDFA); olika typer av uppgifter somspecificeras i tjänstens sekretesspolicy.
Bearbetningsplats: Google Annonsör-id eller IDFA: Irland - Privacy Policy - Opt Out.
User ID extensionfor Google Analytics (Google Ireland Limited)
Google Analytics på Kampaay använder sig av en funktionsom kallas User ID. Den här inställningen möjliggör en mer exakt spårning avanvändare genom att användaren associeras med samma ID under olika sessioneroch enheter. Den är utformad på ett sätt som inte gör det möjligt för Googleatt personligen identifiera en individ eller permanent identifiera en vissenhet.
Utvidgningen av användar-ID kan göra det möjligt att koppla samman data frånGoogle Analytics med andra data om användaren som samlas in av Kampaay.
Länken för avregistrering nedan gör att du endast kan avregistrera dig för denenhet som du befinner dig på, men inte för spårning som utförs självständigt avägaren. Kontakta ägaren via den e-postadress som anges i denna sekretesspolicyför att invända mot ovannämnda spårning.
Personuppgifter som behandlas:
Plats för behandling: Irland - Datapolicy -Opt Out.
Facebook Adskonverteringsspårning (Facebook pixel) (Meta Platforms Ireland Limited)
Facebook Ads konverteringsspårning (Facebook pixel) är enanalystjänst som tillhandahålls av Meta Platforms Ireland Limited och som kopplarsamman data från Metas annonsnätverk med åtgärder som utförs på Kampaay.Facebook-pixeln spårar omvandlingar som kan tillskrivas annonser på Facebook,Instagram och Audience Network.Personuppgifter behandlas: Tracker;Användningsdata.Behandlingsplats: Irland – Sekretesspolicy.

●      Testning av innehållets prestanda och funktioner (A/B-testning)
Tjänsterna i det här avsnittet gör det möjligt för ägarenatt spåra och analysera användarens svar om webbtrafik eller beteende när detgäller ändringar av strukturen, texten eller någon annan komponent i Kampaay.
Zoho PageSense
Plattformen för optimering av webbplatsens landningssidoroch konverteringar. Det gör det möjligt att utföra ett A/B-test för att förbättralandningssidorna.

●      Visning av innehåll från externa plattformar
Denna typ av tjänst gör det möjligt att visa innehåll somfinns på externa plattformar direkt från Kampaays sidor och interagera med dem.
Denna typ av tjänst kan fortfarande samla in uppgifter om webbtrafik för desidor där tjänsten är installerad, även om användarna inte använder den.
Google Fonts(Google Ireland Limited)
Google Fonts är en tjänst för visualisering av typsnittsom tillhandahålls av Google Ireland Limited och som gör det möjligt förKampaay att införliva innehåll av detta slag på sina sidor.
Personuppgifter som behandlas: Tracker; Användningsdata.
Plats för behandling: Irland - Privacy Policy.
Video Vimeo (Vimeo,LLC)
Vimeo är en visualiseringstjänst för videoinnehåll somtillhandahålls av Vimeo, LLC och som gör det möjligt för Kampaay att införlivainnehåll av detta slag på sina sidor.
Behandlade personuppgifter: Tracker; Användningsdata.
Plats för behandling:  Tracker;Användningsdata.Plats för behandling: Irland - Privatpolicy.

●      Hantering av betalningar
Om inte annat anges behandlar Kampaay alla betalningarmed kreditkort, banköverföring eller på annat sätt via externabetaltjänstleverantörer. I allmänhet, och om inget annat anges, ombedsanvändarna att lämna sina betalningsuppgifter och personuppgifter direkt tillsådana betaltjänstleverantörer. Kampaay är inte involverad i insamlingen ochbehandlingen av sådan information: i stället kommer Kampaay bara att få ettmeddelande från den relevanta betaltjänstleverantören om huruvida betalningenhar slutförts.
Stripe ( StripeTechnology Europe Ltd)
Stripe är en betaltjänst som tillhandahålls av StripeTechnology Europe Ltd.
Personuppgifter som behandlas: Tracker; olika typer av uppgifter som anges itjänstens sekretesspolicy.
Plats för behandling: Irland - Datapolicy.

●      Hosting och backend-infrastruktur
Denna typ av tjänst har som syfte att vara värd för dataoch filer som gör det möjligt för Kampaay att köras och distribueras samt atttillhandahålla en färdig infrastruktur för att köra specifika funktioner ellerdelar av Kampaay.
Vissa tjänster bland de som anges nedan, om några, kan arbeta via geografisktdistribuerade servrar, vilket gör det svårt att avgöra var personuppgifternafaktiskt lagras.
Amazon Web Services(AWS) (Amazon Web Services, Inc.)
Amazon Web Services (AWS) är en hosting- ochbackend-tjänst som tillhandahålls av Amazon Web Services, Inc.
Personuppgifter som behandlas: olika typer av uppgifter enligtspecifikationerna i tjänstens sekretesspolicy.
Platsen för behandling: Frankrike - Datapolicy; Tyskland - Datapolicy; Italien - Datapolicy.

●      Infrastrukturövervakning
Denna typ av tjänst gör det möjligt för Kampaay attövervaka användningen och beteendet hos dess komponenter så att dess prestanda,drift, underhåll och felsökning kan förbättras.
Vilka personuppgifter som behandlas beror på egenskaperna och sättet attgenomföra dessa tjänster, vars funktion är att filtrera Kampaays verksamhet.
Sentry (FunctionalSoftware, Inc. )
Sentry är en övervakningstjänst som tillhandahålls avFunctional Software, Inc. .
Personuppgifter som behandlas: olika typer av uppgifter som anges i tjänstenssekretesspolicy.
Plats för behandling: Privacy Policy.
LogRocket(LogRocket, Inc )
LogRocket är en övervakningstjänst som tillhandahålls avLogRocket, Inc .
Personuppgifter som behandlas: Tracker; Usage Data.
Plats för behandling: USA - Privacy Policy.

●      Hantera kontakter och skicka meddelanden
Denna typ av tjänst gör det möjligt att hantera endatabas med e-postkontakter, telefonkontakter eller annan kontaktinformationför att kommunicera med användaren.
Dessa tjänster kan också samla in uppgifter om datum och tid när meddelandetvisades av användaren, samt när användaren interagerade med det, till exempelgenom att klicka på länkar i meddelandet.
HubSpot Email(HubSpot, Inc.)
HubSpot Email är en tjänst för hantering ave-postadresser och sändning av meddelanden som tillhandahålls av HubSpot, Inc.
Behandlade personuppgifter: e-postadress; användningsuppgifter.
Behandlingsort: USA - Privatpolicy.

●      Plattformstjänster och hosting
Dessa tjänster har till syfte att hysa och driva viktigakomponenter i Kampaay, vilket gör det möjligt att tillhandahålla Kampaay frånen enhetlig plattform. Sådana plattformar ger ägaren ett brett utbud av verktyg- t.ex. analys, användarregistrering, kommentering, databashantering, e-handel,betalningshantering - som innebär insamling och hantering av personuppgifter.
Vissa av dessa tjänster arbetar via geografiskt distribuerade servrar, vilketgör det svårt att avgöra var personuppgifterna faktiskt lagras.
Webflow (Webflow,Inc.)
Webflow är en plattform som tillhandahålls av Webflow,Inc. som gör det möjligt för ägaren att bygga, driva och vara värd för Kampaay.Webflow är mycket anpassningsbart och kan vara värd för webbplatser från enklabloggar till komplexa e-handelsplattformar.
Personuppgifter behandlas: Tracker; Användningsdata; olika typer av data enligttjänstens sekretesspolicy.
Tjänstens behandlingsort: Webflow är en tjänst som behandlas på följande sätt:<1/> USA - Datapolicy -Opt out.

●      Registrering och autentisering
Genom att registrera eller autentisera sig tillåteranvändare Kampaay att identifiera dem och ge dem tillgång till särskildatjänster.
Avhängigt av vad som beskrivs nedan kan tredje parter tillhandahållaregistrerings- och autentiseringstjänster. I detta fall kommer Kampaay attkunna få tillgång till vissa uppgifter som lagras av dessa tredjepartstjänsterför registrering eller identifiering.
Vissa av de tjänster som listas nedan kan också samla in personuppgifter förmål- och profileringssyften; för mer information hänvisar vi till beskrivningenav varje tjänst.
Auth0 (Auth0, Inc)
Auth0 är en registrerings- och autentiseringstjänst somtillhandahålls av Auth0, Inc. För att förenkla registrerings- ochautentiseringsprocessen kan Auth0 använda sig av tredje partsidentitetsleverantörer och spara informationen på sin plattform.
Personuppgifter som behandlas: e-postadress, förnamn, efternamn, lösenord,bild, Tracker, olika typer av uppgifter som anges i tjänstens sekretesspolicy.
Plats för behandling: USA - Privacy Policy;Europeiska unionen - Privacy Policy.

●      Remarketing och beteendemässig inriktning
Denna typ av tjänst gör det möjligt för Kampaay och desspartners att informera, optimera och visa reklam baserat på användarenstidigare användning av Kampaay.
Denna aktivitet underlättas genom att spåra användardata och genom att användatrackers för att samla in information som sedan överförs till de partners somhanterar remarketing- och beteendemässig inriktningsaktivitet.
Vissa tjänster erbjuder ett remarketingalternativ som baseras påe-postadresslistor.
Tjänster av det här slaget erbjuder vanligtvis en möjlighet att välja bortsådan spårning. Förutom alla opt-out-funktioner som erbjuds av någon avtjänsterna nedan, kan användare lära sig mer om hur man generellt väljer bortintressebaserad annonsering inom det dedikerade avsnittet "Hur man väljerbort intressebaserad annonsering" i detta dokument.Facebook Remarketing(Facebook Ireland Ltd)Facebook Remarketing är en remarketing- ochbeteendeinriktad målinriktningstjänst som tillhandahålls av Facebook IrelandLtd som förbinder aktiviteten hos Kampaay medFacebook-reklamnätverket.Personuppgifter som behandlas: Tracker;Användningsdata.Behandlingsplats: Irland – Sekretesspolicy – Opt Out.LinkedInWebsite Retargeting (LinkedIn Corporation)LinkedIn Website Retargeting är enremarketing- och beteendeinriktad målinriktningstjänst som tillhandahålls avLinkedIn Corporation och som förbinder aktiviteten hos Kampaay medLinkedIn-reklamenätverket.Personuppgifter som behandlas: Tracker;Användningsdata.Behandlingsplats: USA – Sekretesspolicy – Opt Out.

●      Tagghantering
Denna typ av tjänst hjälper ägaren att hantera de taggareller skript som behövs på Kampaay på ett centraliserat sätt.
Detta resulterar i att användarnas data flödar genom dessa tjänster, vilket kanleda till att dessa data lagras.
Google Tag Manager(Google Ireland Limited)
Google Tag Manager är en tagghanteringstjänst somtillhandahålls av Google Ireland Limited.
Personuppgifter som behandlas:
Plats för behandling: Irland - Dataskyddspolicy.

●      Trafikoptimering och distribution
Denna typ av tjänst gör det möjligt för Kampaay attdistribuera sitt innehåll med hjälp av servrar i olika länder och optimeraderas prestanda.
Vilka personuppgifter som behandlas beror på egenskaperna och hur dessatjänster implementeras. Deras funktion är att filtrera kommunikationen mellanKampaay och användarens webbläsare.
Med tanke på den stora spridningen av detta system är det svårt att avgöra tillvilka platser innehållet som kan innehålla användarens personuppgifteröverförs.
Cloudflare(Cloudflare Inc.)
Cloudflare är en tjänst för optimering och distributionav trafik som tillhandahålls av Cloudflare Inc.
Sättet som Cloudflare är integrerat på innebär att det filtrerar all trafikgenom Kampaay, dvs, kommunikationen mellan Kampaay och användarens webbläsare,samtidigt som den tillåter att analysdata från Kampaay samlas in.
Personuppgifter som behandlas: Tracker; olika typer av uppgifter enligt vad somanges i tjänstens sekretesspolicy.
Tillämpad plats för behandling: USA - Datapolicy.

●      Hantering av användardatabaser
Denna typ av tjänst gör det möjligt för ägaren att byggaupp användarprofiler genom att utgå från en e-postadress, ett personnamn ellerannan information som användaren lämnar till Kampaay, samt att spåraanvändarens aktiviteter med hjälp av analysfunktioner. Dessa personuppgifterkan också matchas med offentligt tillgänglig information om Användaren (t.ex.profiler i sociala nätverk) och användas för att skapa privata profiler somÄgaren kan visa och använda för att förbättra Kampaay.
Vissa av dessa tjänster kan också göra det möjligt att skicka tidsinställdameddelanden till Användaren, t.ex. e-postmeddelanden som baseras på specifikaåtgärder som utförts på Kampaay.
Intercom (IntercomR&D Unlimited Company)
Intercom är en tjänst för hantering av användardatabasersom tillhandahålls av Intercom R&D Unlimited Company.
Intercom kan också användas som ett medium för kommunikation, antingen viae-post eller via meddelanden inom Kampaay. Intercom Messenger kan användaTrackers för att känna igen och spåra användarnas beteende.Personuppgifter sombehandlas: Uppgifter som kommuniceras när du använder tjänsten; e-postadress;Tracker; Universellt unik identifierare (UUID); Användningsdata; olika typer avdata som anges i sekretesspolicyn för tjänsten.Plats för behandling: Irland –Sekretesspolicy.HubSpot CRM (HubSpot, Inc.) HubSpot CRM är enAnvändardatabashanteringstjänst som tillhandahålls av HubSpot,Inc.Personuppgifter som behandlas: företagsnamn; land; Aktuell stad;e-postadress; förnamn; efternamn; telefonnummer; fysisk adress; yrke;inköpshistorik; Tracker; Användningsdata; olika typer av data som anges isekretesspolicyn för tjänsten.Plats för behandling: USA –Sekretesspolicy.HubSpot Lead Management (HubSpot, Inc.) HubSpot Lead Managementär en Användardatabashanteringstjänst som tillhandahålls av HubSpot,Inc.Personuppgifter som behandlas: företagsnamn; land; e-postadress; efternamn;telefonnummer; Tracker; Användning; Data som anges i sekretesspolicyn förtjänsten. Plats för behandling: USA – Sekretesspolicy.

Information om att väljabort intressebaserad reklam

Utöver deopt-out-funktioner som tillhandahålls av någon av de tjänster som anges i dettadokument kan användarna följa de instruktioner som tillhandahålls av YourOnlineChoices (EU), Network Advertising Initiative (USA) och Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI (Japan)eller andra liknande initiativ. Sådana initiativ gör det möjligt för användarnaatt välja sina spårningspreferenser för de flesta av annonsverktygen. Ägarenrekommenderar därför att användarna använder sig av dessa resurser utöver deninformation som ges i detta dokument.

DigitalAdvertising Alliance erbjuder en applikation kallad AppChoices som hjälper användarna att kontrolleraintressebaserad reklam i mobilappar.

Användare kan också välja bort vissa annonsfunktioner genom tillämpligaenhetsinställningar, t.ex. enhetsinställningar för annonsering förmobiltelefoner eller annonsinställningar i allmänhet.

Användarnas rättigheter

Användarna kan utöva vissa rättigheter när det gäller deras uppgifter sombehandlas av ägaren.

Användarna har särskilt rätt att göra följande:

●       Återkalla sitt samtyckenär som helst. Användare har rätt att återkalla sittsamtycke om de tidigare har gett sitt samtycke till behandlingen av sinapersonuppgifter.

●      Invändning mot behandling av deras uppgifter.Användare har rätt att invända mot behandlingen av deras uppgifter ombehandlingen sker på en annan rättslig grund än samtycke. Mer information finnsi det särskilda avsnittet nedan.

●      Tillgång till sina uppgifter. Användare har rättatt få veta om uppgifter behandlas av ägaren, få information om vissa aspekterav behandlingen och få en kopia av de uppgifter som behandlas.

●      Verifiera och begära rättelse. Användare har rättatt kontrollera att deras uppgifter är korrekta och begära att de uppdateraseller rättas.

●      Begränsa behandlingen av deras uppgifter.Användare har rätt att under vissa omständigheter begränsa behandlingen av sinauppgifter. I detta fall kommer ägaren inte att behandla deras uppgifter i någotannat syfte än att lagra dem.

●      Få sina personuppgifter raderade eller på annat sätt borttagna. Användare har rätt att under vissa omständigheter få sina uppgifterraderade av ägaren.

●      Att få sina uppgifter och få dem överförda till en annanpersonuppgiftsansvarig. Användarna har rätt attfå sina uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart formatoch, om det är tekniskt möjligt, att få dem överförda till en annanpersonuppgiftsansvarig utan några som helst hinder. Denna bestämmelse ärtillämplig under förutsättning att uppgifterna behandlas på automatiserad vägoch att behandlingen grundar sig på användarens samtycke, på ett avtal somanvändaren ingår i eller på förpliktelser före avtalstillfället.

●      Lämna in ett klagomål. Användare har rätt attlämna in ett klagomål till den behöriga dataskyddsmyndigheten.

Uppgifter om rätten attinvända mot behandlingen

OmPersonuppgifter behandlas för ett allmänt intresse, i utövandet av en officiellmyndighet som ägaren har fått eller i syfte att tillgodose ägarens legitimaintressen, kan användarna invända mot sådan behandling genom att ange en grundrelaterad till deras särskilda situation för att motivera invändningen.

Användarna måste veta att om deras personuppgifter behandlas i direktmarknadsföringssyfte kan de när som helst invända mot denna behandling utan attbehöva motivera detta. För att ta reda på om ägaren behandlar personuppgifterför direktmarknadsföring kan användarna läsa de relevanta avsnitten i dettadokument.

Hur du utövar dessarättigheter

Allaförfrågningar om att utöva användarens rättigheter kan riktas till ägaren viade kontaktuppgifter som anges i detta dokument. Dessa önskemål är kostnadsfriaoch kommer att besvaras av ägaren så tidigt som möjligt och alltid inom enmånad.

Ytterligare information ominsamling och behandling av uppgifter

Rättsliga åtgärder

Användarenspersonuppgifter kan användas för juridiska ändamål av ägaren i domstol eller ide skeden som leder till eventuella rättsliga åtgärder till följd av felaktiganvändning av Kampaay eller tillhörande tjänster.

Användarenförklarar sig medveten om att ägaren kan bli tvungen att lämna utpersonuppgifter på begäran av offentliga myndigheter.

Ytterligare information omanvändarens personuppgifter

Utöverden information som finns i denna sekretesspolicy kan Kampaay på begäran förseanvändaren med ytterligare och kontextuell information om särskilda tjänstereller insamling och behandling av personuppgifter.

Systemloggar och underhåll

Fördrifts- och underhållsändamål kan Kampaay och eventuella tredjepartstjänstersamla in filer som registrerar interaktion med Kampaay (systemloggar) ochanvända andra personuppgifter (t.ex. IP-adress) för detta ändamål.

Information som inte finnsi denna policy

Merinformation om insamling eller behandling av personuppgifter kan när som helstbegäras från ägaren. Se kontaktinformationen i början av det här dokumentet.

Hur begäran om "DoNot Track" hanteras

Kampaaystöder inte begäran om "Do Not Track".

Föratt avgöra om någon av de tjänster som används av tredje part uppfyller kravenpå "Do Not Track", vänligen läs deras sekretesspolicy.

Ändringar i dennaintegritetspolicy

Ägarenförbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna sekretesspolicygenom att meddela sina användare på denna sida och eventuellt inom Kampaayoch/eller - i den mån det är tekniskt och juridiskt möjligt - genom att skickaett meddelande till användarna via de kontaktuppgifter som ägaren har tillgångtill. Det är starkt rekommenderat att kontrollera den här sidan ofta, medhänvisning till datumet för den senaste ändringen som anges längst ned påsidan.

 

Omändringarna påverkar behandlingsaktiviteter som utförs på grundval av användarenssamtycke ska ägaren vid behov inhämta nytt samtycke från användaren.

Definitioneroch rättsliga hänvisningar

Personuppgifter (eller uppgifter)

All information som direkt, indirekt eller i samband med annan information- inklusive ett personnummer - gör det möjligt att identifiera elleridentifiera en fysisk person.

Användningsuppgifter

Information som samlas in automatiskt genom Kampaay (ellertredjepartstjänster som används i Kampaay), vilket kan omfatta: IP-adressereller domännamn för de datorer som används av de användare som använderKampaay, URI-adresser (Uniform Resource Identifier), tidpunkten för begäran,den metod som används för att skicka begäran till servern, storleken på den filsom tas emot som svar, den numeriska kod som anger statusen för serverns svar(lyckat resultat, fel, etc.). ), ursprungsland, funktioner i den webbläsare ochdet operativsystem som används av användaren, olika tidsangivelser per besök(t.ex, den tid som spenderas på varje sida i applikationen) och uppgifter omden väg som följs i applikationen med särskild hänvisning till sekvensen avbesökta sidor, samt andra parametrar om enhetens operativsystem och/elleranvändarens IT-miljö.

Användare

Den person som använder Kampaay och som, om inget annat anges, sammanfallermed den registrerade.

Uppgiftslämnare

Den fysiska person som personuppgifterna avser.

Personuppgiftsbiträde (ellerpersonuppgiftsansvarig)

Den fysiska eller juridiska person, myndighet, byrå eller annat organ sombehandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning, enligtbeskrivningen i denna sekretesspolicy.

Personuppgiftsansvarig (eller ägare)

Den fysiska eller juridiska person, myndighet, byrå eller annat organ somensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen förbehandlingen av personuppgifter, inklusive säkerhetsåtgärderna för driften ochanvändningen av Kampaay. Den personuppgiftsansvarige är, om inget annat anges,Kampaays ägare.

Kampaay (eller denna ansökan)

Hur användarens personuppgifter samlas in och behandlas.

Service

Den tjänst som tillhandahålls av Kampaay enligt beskrivningen i de relativavillkoren (om sådana finns) och på denna webbplats/tillämpning.

Europeiska unionen (eller EU)

Om inget annat anges omfattar alla hänvisningar till Europeiska unionen idetta dokument alla nuvarande medlemsstater i Europeiska unionen och Europeiskaekonomiska samarbetsområdet.

Cookies

Cookies är spårare som består av små datamängder som lagras i användarenswebbläsare.

Tracker

Med spårare avses all teknik - t.ex. cookies, unika identifierare,webbfyrar, inbäddade skript, e-taggar och fingeravtryck - som gör det möjligtatt spåra användare, t.ex. genom att få tillgång till eller lagra informationpå användarens enhet.

Nuvarande stad

Ger tillgång till användarens aktuella plats.

Juridisk information

Denna integritetspolicy har utarbetats på grundval av bestämmelserna iflera lagar, inklusive Art. 13/14 i förordning (EU) 2016/679 (allmändataskyddsförordning).

Denna sekretesspolicy gäller endast Kampaay, ominget annat anges i detta dokument.