Allmänna villkor

Tjänsterna på Kampaay.se tillhandahålls av:

Kampaay Nordics AB, organisationsnummer 559283-3650

E-post: kontakt@Kampaay.se

Momsregistreringsnummer: SE559283365001

Kampaay Nordics AB benämns nedan som ”Kampaay Nordics”

Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller från 2018-11-07. Försäljning via Kampaay Nordics sker till både privatpersoner och företag nedan gemensamt kallade ”Kund”, "Kunden" eller "Kundens". Varor som köps via Kampaay Nordics tillhandahålls av olika juridiska personer beroende på var varorna ska levereras eller hämtas. Kunden betalar dock alltid med befriande verkan till Kampaay Nordics och Kampaay Nordics företräder anslutna juridiska personer gentemot Kund i samtliga avseenden som rör köp via Kampaay Nordics.

Endast privatperson eller representant för företag som är över 18 år har rätt att registrera sig och utföra inköp via Kampaay.se. Chauffören kommer att utföra ålderskontroll i samband med leverans av beställning innehållande öl, vin, sprit och/eller tobaksvaror, varvid gällande regler efterföljs.

De villkor som är tillämpliga på Kundens beställning via Kampaay.se är den version som gäller på dagen för beställningen. Det åligger Kunden att hålla sig uppdaterad om eventuella förändringar i dessa allmänna villkor.

Kampaay Nordics förbinder sig att bekräfta alla beställningar. Detta sker dels genom ett meddelande på hemsidan och dels genom e-post till den e-postadress Kunden angivit, vid beställning i plattformen och "orderbekräftelse" via E-post vid beställning utanför plattformen. Automatisk beställningsbekräftelse från plattformen, eller offert manuellt utsänd via e-post innebär inte att avtal om köp har slutits, eller att varan/tjänsten är tillgänglig.

Kampaay Nordics reserverar sig för eventuell slutförsäljning av beställd vara på Kampaay.se, samt av offererade varor och tjänster. Först sedan Kund erhåller leveransbekräftelse har avtal om köp slutits mellan Kampaay Nordics och Kund.

 

Priser och avgifter

Priserna för de beställda varorna är de priser som anges på Kampaay.se, eller i offert vid tiden för Kundens beställning. Alla priser i plattformen är angivna exklusive moms. I de fall där pant förekommer anges priset exklusive pant om inte annat anges. Kampaay Nordics reserverar sig för eventuella felskrivningar avseende pris eller annan information på Kampaay.se.

Varje beställning via Kampaay.se kan komma att bli föremål för leveransavgift. Leveransavgiften beror på en mängd faktorer och specificeras i sammanställningen innan Kunden bekräftar beställning. Leveranskostnaden kan komma att ändras beroende på lokala omständigheter vid leveranstillfället.

 

Betalningsmetoder

Betalning kan göras med antingen bank- eller kontokort från Visa/MasterCard, eller mot faktura efter sedvanlig kreditprövning.

Vid kortbetalning reserveras det totala ordervärdet. Eventuella justeringar utifrån arbetad tid, eller andra anpassningar/förändringar i leveransen debiteras/krediteras i efterhand.  

Skulle angivet kort inte kunna debiteras har Kampaay Nordics rätt att göra nya försök att debitera angivet kort under kommande 5 arbetsdagar, alternativt skicka faktura på köpet till Kund. Inga kortuppgifter sparas av Kampaay Nordics utan endast referensnummer nyttjas i dialog med de företag som tillhandahåller betalningslösningen för Kampaay Nordics. 

Kampaay Nordics accepterar inte betalning med kontanter eller checkar. Vid fakturering debiteras en faktureringsavgift som för närvarande är 25 kr exklusive moms.

Kampaay Nordics har rätt att vid misslyckad debitering låta bli att leverera eller neka avhämtning.

För Kampaay Nordics produkter som avhämtas hos leverantör efter överenskommelse gäller följande:

Tid och plats för avhämtning som överenskommes mellan leverantör och slutkund är utan ansvar för Kampaay Nordics.

                            

Leverans

Leveransen av Kundens varor sker - om inte annat anges - till den adress Kund angivit vid registrering. Kunden har alltid möjlighet att ändra adress, tillfälligt eller permanent, under Mina uppgifter på Kampaay.se. Det åligger Kund att hålla Kampaay Nordics uppdaterad med korrekta kunduppgifter och därmed ge Kampaay Nordics möjlighet att leverera till rätt adress. Kund ska se till att det är framkomligt till Kundens dörr, så att Kampaay Nordics kan leverera.

Om inte annat särskilt avtalats skriftligen ska Kund tillse att någon finns på plats på den angivna leveransadressen under hela det angivna tidsfönstret för att ta emot leveransen. Finns inte någon mottagare av leveransen på plats returneras leveransen till Kampaay Nordics och Kampaay Nordics har rätt att debitera Kund en avgift om 300 kronor. Om kunden inte beställt eventkoordinator, ansvarar kunden för att koordinera mottagande av leveranserna på plats.

 

Exponering

Kampaay kommer att kunna fånga ögonblick av evenemanget med foton eller videor. Publiceringen av ljud- / videofilmerna på de sociala kanaler som ägs av Kampaay (inklusive Facebook, Instagram, LinkedIn) är föremål för beställarens förhandsgodkännande. Kampaay är också intresserade av att nämna beställaren som Kampaays referens på Kampaays affärspresentationsdokument och på webbplatsen kampaay.se, med förbehåll för användarens tillstånd.

 

Avbokning av leverans

Vid avbokning av hela eller delar av arrangemanget tidigare än 30 dagar innan eventet debiteras 50% av kostnaden. Vid avbokning 15 - 30 dagar innan eventet debiteras 60% av kostnaden. Vid avbokning 8-14 dagar innan eventet debiteras 75% av kostnaden. Vid avbokning från och med 7 dagar innan eventet, debiteras 100% av kostnaden. 

Ändring av leverans

Kostnadsfria antalsändringar kan ske tidigare än 30 dagar innan eventet. Därefter kan antalsändringar ske kostnadsfritt med 10% fram till och med 8 dagar innan arrangemangsdatum. Vid antalsändringar från och med 7 dagar innan eventet, debiteras 100% av kostnaden.

 

Reklamation

Om Kund är en konsument och det enligt bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932) (”KKL”) är fel på en vara har Kunden rätt att reklamera på grund av felet. Reklamation ska ske snarast efter att felet upptäcktes till Kampaay Nordics kundservice och Kund ska kunna presentera följande uppgifter och underlag:

- Tjänst

- Beställningsdatum

- Beställningsnummer

- Orsak till reklamationen/felet

- E-post eller telefonnummer till Kund

- Kvitto (på begäran)

Kontaktuppgifter till Kampaay Nordics kundservice återfinns högst upp på sidan.

Kampaay Nordics ansvar är i samtliga fall begränsat till varans värde såsom det belastat Kund samt leveransavgiften eller proportionerlig del därav.

Kunden har rätt att vid tvist vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden. Kampaay Nordics förbinder sig att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer avseende ärenden som hänskjutits dit.

  

Covid

Kampaay förbehåller sig rätten att efter eget godtycke inte tillhandahålla tjänsten om situationer relaterade till COVID-läget uppstår, oavsett vilka åtgärder som regeringen och andra myndigheter vidtagit. I det fall så sker är Kampaay ansvarig för att kontakta användaren för att lösa situationen på bästa sätt. Om det skulle bli nödvändigt att inte tillhandahålla tjänster skall Kampaay och användaren alltid att sträva efter att komma överens om omplanering inom gränserna för situationen kopplad till Covid-nödsituationer.

Om kund önskar ställa in evenemang, t.ex. pga sjukdomar, trots att ansvariga myndigheter inte generellt avråder från att genomföra den typen av arrangemang, debiteras de kostnader Kampaay haft/kommer att få avseende bokningen, om kund flyttar eventet framåt i tiden. I annat fall enligt “ändring/avbokning” ovan. 


Force majeure

Skulle Kampaay Nordics på grund av yttre omständigheter som rimligen kan anses ligga bortom Kampaay Nordics kontroll vara förhindrad att utföra sina åtaganden gentemot Kund inom utsatt tid eller härav vara förhindrad att alls utföra sina åtaganden, ska detta inte anses vara ett brott mot dessa villkor. Oavsett orsaken därtill kommer Kampaay Nordics alltid att i möjligaste mån kompensera för yttre omständigheter för att kunna utföra sina åtaganden och i de fall där detta inte är möjligt kompensera Kund. Kampaay Nordics har ansvarsförsäkring gentemot uppdragsgivare, gäster och personal

 

Inloggningsuppgifter

Inloggningsuppgifter Kund väljer för att använda Kampaay Nordics sida är Kundens ansvar. Kund är ansvarig för all information lämnad till Kampaay Nordics och alla hos Kampaay Nordics lagda handla hemma beställningar där Kundens inloggningsuppgifter använts. Inloggningsuppgifter ska därför hållas hemliga. Det åligger Kund att omgående kontakta Kampaay Nordics i den händelse att hela eller delar av Kundens inloggningsuppgifter hamnat i orätta händer.

 

Personuppgifter

Kampaay Nordics behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som anges under rubriken ”’integritet”.

 

Övrigt 

Utöver vad som särskilt stadgas i dessa villkor avseende tjänsten Kampaay Nordics skall de villkor som gäller för användandet av webbplatsen Kampaay.se gälla, inklusive bland annat bestämmelser om användning av så kallade cookies.